همكاری با شرکت
@import url(http://www.iic-co.ir/scripts/cuteeditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
متقاضیان می توانند با تکمیل فرم درخواست همکاری و ارسال آن از طریق آدرس الکترونیکی  hr@iic-co.ir و یا ارسال فاکس به شماره 88780143  آمادگی خود را جهت همکاری با این شرکت اعلام نمایند . این شرکت پس از بررسی های اولیه نسبت به جذب نیروهای مورد نیاز خود اقدام خواهد نمود.