گزارش توجيه فني و اقتصادي طرح توليد پارچه پرده اي

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست