تقدیرنامه ها

سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
اداره راه آهن افغانستان
سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
کارخانه سیمان اردبیل
وزارت راه و شهرسازی / سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
وزارت راه و شهرسازی / سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
کارخانه گچ کردستان
کارخانه آهک آذرشهر
فهرست