رتبه های فعلی

گواهینامه صلاحیت
  1. پایه 1 تخصص ساختمان‌های، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی از گروه معماری و شهرسازی
  2. پایه 1 تخصص تاسیسات، برق و مکانیک از گروه تخصص های مشترک
  3. پایه 3 تخصص سازه گروه تخصص های مشترک
  4. پایه 3 بازرسی تخصصی فنی گروه تخصص های مشترک
  5. پایه 3 تخصص ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی از گروه معماری و شهرسازی
فهرست