حمل و نقل ریلی

توسعه حمل و نقل و به طور خاص، حوزه حمل و نقل ریلی(مترو یا راه‌آهن) همواره دارای اهمیت ویژه ای در کشور بوده است. مهندسین مشاور صنعتی ایران نیز در این مسیر و در طی فعالیت‌های مشاوره ای خود، خدماتی را در حوزه های مختلف به کارفرمایان مربوطه ارائه کرده است که از جمله مهم ترین آن میتوان به موارد مندرج ذیل اشاره نمود:

·ارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی و احداث خطوط حمل و نقل ریلی جدید(مترو یا راه آهن)

·ارائه خدمات مهندسی و مطالعاتی لازم در زمینه ارزیابی زیست محیطی خطوط حمل و نقل ریلی

·انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی در ایجاد و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی و تجهیزات مورد استفاده

·برنامه ریزی راهبردی و طراحی جامع در ایجاد و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی و اجزاء آنها(ایستگاه ها، پارکینگ ها، تعمیرگاه ها، فن آوری مورد استفاده و…)

·ارائه خدمات مهندسی در طراحی ابنیه و تاسیسات مورد نیاز و نظارت بر اجرای آنها

·ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در زمینه طراحی خطوط تولید و انتقال دانش فنی مربوط به زیرساخت های ناوگان حمل و نقل نظیر لوکوموتیو، واگن و …

·ارائه خدمات مشاوره و مهندسی در زمینه طراحی خطوط تولید و انتقال دانش فنی صنایع زیربنایی(ریل، تراورس، بالاست و …)

·ارائه خدمات مهندسی و مشاوره مورد نیاز در مشارکت بخش خصوصی یا خارجی در سرمایه گذاری های حمل و نقل ریلی

·ارائه خدمات مهندسی و مشاوره مورد نیاز در ارتقاء بهره وری تجهیزات، ماشین آلات، تاسیسات و ابنیه حمل و نقل ریلی

·ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه ایجاد نظام‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ماشین آلات و ابنیه

·ارائه خدمات مهندسی و مشاوره مورد نیاز در طراحی، استقرار و توسعه نظام‌های مدیریت

·ارائه خدمات مدیریت پروژه در حوزه های فوق الاشاره

مطالب مرتبط

فهرست