ارائه خدمات طراحی مرحله اول و دوم پروژه ندامتگاه 2500نفره تبریز

نام کارفرما: سازمان مجری ساختمانهاو تاسیسات دولتی و عمومی

نوع پروژه: طراحی مرحله اول و دوم

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست