ارائه خدمات مشاوره و مهندسی جهت تولید 315 دستگاه واگن مترو شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اصفهان/شیراز/ تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست