ارائه خدمات مهندسي به شركت پترو نگين جنوب در توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبي

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران

نوع پروژه: خدمات مشاوره

محل پروژه: خوزستان

توضیحات تکمیلی
فهرست