ارائه خدمات مهندسي و مشاوره اي براي تهيه و ساخت ماشين آلات كارخانه آهك آذرشهر

نام کارفرما: شركت سيمان اردبيل و آهك آذر شهر

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: آذرشهر

توضیحات تکمیلی
فهرست