ارائه خدمات مهندسی برای انجام کارهای ارجاعی از طرف معاونت سرمایه گذاری های صنعتی

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست