ارائه خدمات مهندسی و مشاوره فاز های 1 و 2 ندامتگاه 2000 نفر تربت جام خراسان رضوی

نام کارفرما: سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی کل کشور

نوع پروژه: خدمات مشاوره

محل پروژه: مشهد

توضیحات تکمیلی
فهرست