ارائه خدمات نظارت بر عملیات تکمیل محوطه سازی ادارات مرکزی ( فاز 2) بانک ملی ایران

نام کارفرما: بانک ملی ایران

نوع پروژه: نظارت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست