ارایه خدمات تهیه طرح جامع سایت، طراحی دیوار دور زمین و ساختمان نگهبانی کارخانه شماره 2 شرکت صنایع آذرآب در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

نام کارفرما: شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: عسلویه

توضیحات تکمیلی
فهرست