بازنگری و به روز آوری مطالعات جامع توجیه فنی اقتصادی احداث واحد تولید جداگر لرزه ای با ظرفیت 5000 عدد در سال

نام کارفرما: شرکت جداگر لرزه ای مبنا

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست