مطالعات، طراحی و نظارت بر پروژه احداث اقامتگاه راهنمایان

نام کارفرما: شرکت خدمات دریایی و هدایت کشتی خلیج فارس

نوع پروژه: مطالعات، طراحی مقدماتی و تفصیلی و خدمات نظارت و مهندسی کارگاهی پروژه احداث اقامتگاه راهنمایان- بندر امام خمینی

محل پروژه: بندر ماهشهر

توضیحات تکمیلی

احداث فونداسیون، اسکلت بتنی سازه و سفت کاری اقامتگاه راهنمایان بندر امام خمینی (ره)

فهرست