امكان سنجي احداث كارخانجات توليد كننده مصالح ساختماني با استفاده از فن آوري هاي نوين

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست