امكان سنجي بازسازي مجتمع رفاهي نور شركت خدمات نوساز

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: امكان سنجي

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست