امكان سنجي طرح توسعه شركت توليد ادوات كشاورزي (تاكا)

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست