امکان سنجی تولید اسکلت های فلزی پیچ و مهره ای شرکت نوین خزر مهدی شهر

نام کارفرما: شرکت صنعت ساختمان نوین خزرمهدی شهر

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست