امکان سنجی جامع احداث واحد تولید شیشه خودرو در استان آذربایجان غربی

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست