انتخاب واحد صنعتی مناسب براي احداث در شهرهاي آبادان و خرمشهر

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست