انجام خدمات طراحي و نظارت بر اجراي عمليات ساختماني کارخانه پارس سوئيچ

نام کارفرما: شركت پارس سوئيچ

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: زنجان

توضیحات تکمیلی
فهرست