انجام خدمات مدیریت طرح پژوهشكده سيستم هاي پيشرفته صنعتی

نام کارفرما: شركت پژوهشكده سيستمهاي پيشرفته صنعتي

نوع پروژه: خدمات مدیریت طرح

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست