انجام خدمات مشاوره ای برای نظارت کارگاهی و عالیه بر بخشی از پروژه های زیر ساخت و آماده سازی در منطقه ویژه اقتصادی جهرم

نام کارفرما: مديريت طرحهاي صنعتي ايران

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: جهرم

توضیحات تکمیلی
فهرست