انجام خدمات مشاوره ای نظارتی و کنترل مهندسی در طرح ها و پروژه های عمرانی شرکت های تابعه عمران شهر های جدید

نام کارفرما: شرکت مادر تخصصی شهر های جدید

نوع پروژه: انجام خدمات مشاوره ای امور راهبردی، مدیریتی، برنامه ریزی، نظارتی و کنترل مهندسی در طرح ها و پروژه های عمرانی شرکت های تابعه عمران شهر های جدید

محل پروژه: شهرهای جدید

توضیحات تکمیلی
فهرست