انجام خدمات مشاوره معماری، سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازی بلوک B پروژه بهروز

نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه

نوع پروژه: انجام خدمات مشاوره به منظور تهیه فهرست نواقص ، برآورد ریالی و تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تکمیل کارهای معماری، سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازی بلوک B پروژه بهروز

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست