انجام خدمات مطالعات مفهومی ، پایه و تفصیلی ( فاز 1 و 2) پروژه مجتمع ICT استان یزد

نام کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات

نوع پروژه: وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات

محل پروژه: مطالعات مفهومی ، پایه و تفصیلی فاز 1 و 2

توضیحات تکمیلی
فهرست