انجام مراحل مهندسی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات تعمیرگاه پایانه آزادگان

نام کارفرما: شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست