انجام مطالعات امکان سنجی تولید بلوک و پانل سبک معمولی در شهرستان قزوین برای شرکت تولید بلوک سبک تاژ

نام کارفرما: شرکت تولید بلوک و پانل سبک تاژ

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست