انجام مطالعات تولید بلوک و پانل بتن سبک گازی برای شرکت پردیس ساز نما

نام کارفرما: شرکت پردیس ساز نما

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست