انجام مطالعات طرح جامع و طراحی تفضیلی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

نام کارفرما: موسسه آبادانی دیار سربداران

نوع پروژه: امکان سنجی و طراحی

محل پروژه: سبزوار

توضیحات تکمیلی
فهرست