انجام مطالعات فني و اقتصادي طرح توليد مبدل هاي حرارتي برای شرکت دمافین

نام کارفرما: شركت دمافين

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست