انجام مطالعات وتهیه اسنادEPC طرح توسعه مسافری ایستگاه ری

نام کارفرما: شرکت راه آهن ایران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست