انجام مطالعات و ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای مطالعات امکان سنجی و طراحی مرحله اول و دوم آماده سازی شهرک صنعتی سلامت تدبیر البرز

نام کارفرما: شرکت شهرک صنعتی سلامت تدبیر البرز

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست