طراحی و نظارت کارگاهی بر پروژه های طرح توسعه ایران خودرو دیزل

نام کارفرما: ایران خودرو دیزل

نوع پروژه: طراحی و نظارت کارگاهی

محل پروژه: تهران

مساحت پروژه: 8000

توضیحات تکمیلی
فهرست