بازسازي ساختمان سازمان مديريت صنعتي

نام کارفرما: سازمان مديريت صنعتي

نوع پروژه: نظارت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست