بازسازي ونوسازي شركت ماشين سازي تبريز

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست