بازسازي و توسعه تاسيسات زير بنايي ماشين سازي تبريز

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست