بازنگري و به روز آوري مطالعات امكان سنجي جامع ريخته گري ديزاماتيك

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست