بازنگری طرح های فاز 1 محوطه و آماده سازی سایت پروژه شهرک دارویی برکت

نام کارفرما: شرکت بهساز کاشانه تهران

نوع پروژه: بازنگری طرح های فاز 1 محوطه و آماده سازی سایت پروژه شهرک دارویی برکت ارائه شده از سوی شرکت Desoos و تهیه نقشه های اجرایی فاز 2 و متره و برآورد احجام کار و تهیه اسناد مناقصه

محل پروژه: کرج

توضیحات تکمیلی
فهرست