بازنگری مطالعه جامع توجیه فنی اقتصادی احداث واحد تولید الیاف شیشه در استان آذربایجان شرقی (شهرستان مرند)

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: مرند

توضیحات تکمیلی
فهرست