بازنگری و به روزآوری مطالعات امکان سنجی جامع احداث واحد تولید پارچه های پرده ای

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست