بازنگری و به روز آوری مطالعات امکان سنجی جامع احداث واحد تولید شیرهای توپی تمام جوش

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست