بازنگری و به روز آوری مطالعات توجیه فنی اقتصادی احداث واحد تولید بتن سبک گازی (AAC)

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست