نظارت ساختمان مرکزی بانک کشاورزی شعبه اهواز

نام کارفرما: اداره کل مهندسی ساختمان و تاسیسات بانک کشاورزی

نوع پروژه: خدمات نظارت بر اجرای عملیات احداث ساختمان مرکزی شعبه اهواز

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست