بررسي اقتصادي توليد ميل لنگ و شاتون كارخانه اشتاد موتورز

نام کارفرما: شركت اشتاد موتورز

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست