بررسي امكان توليد آلومینا از منابع داخلي

نام کارفرما: وزارت معادن و فلزات

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: مشهد

توضیحات تکمیلی
فهرست