بررسي فني اقتصادي كارخانه تامين مواد اوليه شركت سهامي فرش ايران

نام کارفرما: شركت سهامي فرش ايران

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست