بررسي فني واقتصادي توسعه شركت ماشين آلات صنعتي تراكتور سازي ايران

نام کارفرما: شركت ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ايران

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست