بررسي فني واقتصادي طرح توليد لوله هاي بدون درز

نام کارفرما: شركت لوله گستر اسفراين

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست